BU7487FV
グランドセンス 高速低電圧 CMOS オペアンプ

BU7485G/BU7486xxx/BU7487x 及び、動作温度範囲を拡張したBU7485SG/BU7486Sxxx/BU7487Sxx は入力グランドセンス、出力フルスイングのCMOSオペアンプです。特長として広帯域、高スルーレート、低電圧動作、低入力バイアス電流があり、携帯機器やセンサアプリケーションに最適です。

データシート 在庫確認*
* 本製品は、STANDARD GRADEの製品です。
車載機器への使用は推奨されていません。

主な仕様

 
形名 | BU7487FV-E2
供給状況 | 推奨品
パッケージ | SSOP-B14
包装数量 | 2500
最小個装数量 | 2500
包装形態 | テーピング
RoHS | Yes

特性:

Power supply(Min.)[V](+5V=5, +/-5V=10)

3

Power supply(Max.)[V](+5V=5, +/-5V=10)

5.5

チャンネル数

4

回路電流(Typ.)[mA]

6

入力オフセット電圧(Max.)[mV]

9.5

入力バイアス電流(Typ.)[nA]

0.001

スルーレート (Typ.)[V/µs]

10

入力電圧範囲 [V]

VSS to VDD-1.4

出力電圧範囲 [V]

VSS+0.1 to VDD-0.1

大振幅電圧利得(Typ.)[dB]

105

出力電流(Typ.)[mA]

8

CMRR(Typ.)[dB]

60

PSRR(Typ.)[dB]

80

GBW(Typ.)[MHz]

10

動作温度範囲(Min.)[℃]

-40

動作温度範囲(Max.)[℃]

85

パッケージサイズ [mm]

5x6.4 (t=1.35)

Find Similar

特長:

・高スルーレート
・広帯域
・低入力バイアス電流
・出力フルスイング