BA3472YF-C
高速 グランドセンス オペアンプ

BA3472Yファミリ,BA3474Yファミリは、各々独立した高利得、位相補償容量内蔵のオペアンプ2回路/4回路を1チップに集積したモノリシックICです。特に動作範囲が+3[V]~+36[V](単一電源動作の場合)と高電源電圧範囲での動作が可能であり、利得帯域幅積4MHzと広帯域、かつスルーレート10[V/μs]の高速性が特徴です。

主な仕様

 
形名 | BA3472YF-CGE2
供給状況 | 推奨品
パッケージ | SOP8
包装数量 | 2500
最小個装数量 | 2500
包装形態 | テーピング
RoHS | Yes

機能安全:

カテゴリ : FS supportive
車載用途向けに開発された、機能安全に関する安全解析のサポートが可能な製品です。

特性:

グレード

Automotive

標準規格

AEC-Q100 (Automotive Grade)

Power supply(Min.)[V](+5V=5, +/-5V=10)

3.0

Power supply(Max.)[V](+5V=5, +/-5V=10)

36.0

チャンネル数

2

回路電流(Typ.)[mA]

4.0

入力オフセット電圧(Max.)[mV]

10.0

入力バイアス電流(Typ.)[nA]

100.0

スルーレート(Typ.)[V/µS]

10.0

入力電圧範囲 [V]

VEE to VCC-2.0

出力電圧範囲 [V]

VEE+0.3 to VCC-1.0

大振幅電圧利得(Typ.)[dB]

100.0

出力電流(Typ.)[mA]

30.0

CMRR(Typ.)[dB]

97.0

PSRR(Typ.)[dB]

97.0

GBW(Typ.)[MHz]

4.0

動作温度範囲(Min.)[℃]

-40

動作温度範囲(Max.)[℃]

125

パッケージサイズ [mm]

5x6.2 (t=1.71)

Find Similar

特長:

・単一電源動作可能
・動作電源電圧範囲が広い
    +3.0[V]~+36.0[V](単電源)
    ±1.5[V]~±18.0[V](両電源)
・標準のオペアンプ端子接続
・位相補償容量内蔵
・高速動作可能
    スルーレート10[V/µs]
・利得帯域幅積 4MHz
・直流電圧利得が大きい
・静電気保護回路内蔵
    人体モデル(HBM) ±5000[V](Typ.)
・ほぼGNDレベルより入力可能
・出力電圧範囲が広い
    VCC - VEE=30[V]時の出力電圧範囲
    VEE+0.3[V]~VCC - 1.0[V](Typ.)